رفتار عاشقانه

 

 متن عشقی

 

رفتار عاشقـ انـہ ے زَن را بایـَـد از دلتـَـنگــــیــَش فـَـهمید

 

از شــُـوقُ بے تابیـــَــش براے دیـ ـدار

از حـِـس کودکانـِـہ اش بـَـراے آغــوش

 

از خـِـجالـَـتـَـش بـَـ ـراے بوسـِـہ گرفتـَـن

زَن بـے دلیل بـَـهانـہ نمیگیرد !!

 

شایـَـ ـد بـَـ ـهانـِـہ ے نـَـداشتـَـن دستانِ گرمے را دارَد

 

کـہ دسـْتانــَش را بگیرد

/ 1 نظر / 22 بازدید
علی فلسفی

صبح امروز کسی گفت به من تو چقدر تنهایی! گفتمش در پاسخ: تو چقدر نادانی تن من گر تنهاست دل من با دلهاست دوستانی دارم که دعایم گویند و دعاشان گویم یادشان در دل من قلبشان منزل من...