عشق!!!

 

 

 

همـہ چیـزش פֿـآصــہ

لبخنـבش

تیپش

رفـتارش

اפֿــلاقـش

اפــساسـاتـش

בوسـت בاشتـنش؛

مـפֿـاطب نبوבہ ڪـہ פֿـآصـ باشـہ

פֿـاص بوבه ڪـہ مـפֿـاطب شـבه

 

 

 

 

 

 

کنارم که هستی

زمان هم مثل من دستپاچه میشود

عقربه ها دوتا یکی میپرند

اما همین که میروی

تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم

جانم را میگیرند ثانیه های


بی تو


 

 

 

.

 

 

شعر قافیه نمی خواهد

سطر به سطر آغوشم را ردیف کرده ام ،

تو فقط بیا . . .

/ 1 نظر / 15 بازدید
علی

وبلاگ قشنگی دارین دعوت میکنم از ویم بازدید کنید[گل]http://farzandehiran.persianblog.ir/